BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Milar Tosho
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 7 January 2006
Pages: 223
PDF File Size: 7.58 Mb
ePub File Size: 8.9 Mb
ISBN: 509-7-65880-900-5
Downloads: 46160
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tebei

Tada e se Dibril vratiti i ponovo pasti na seddu pred Allahovim Arom. U drugoj predaj i od I bn Mes’ uda, r.

Kurdić, Šefik [WorldCat Identities]

A kada je Poslanik, s. Kada su stigli u Mekku Es-Subejj je obavio tavaf oko Kabe i za umru a nakon toga je obavio tavaf i saj izmeu Safe i Merve za svoj had. Kasnije se Abdullah pokaj ao zbog tog ina i to je i spriao Al l ahovom Poslaniku, s.

Zatim je Abdullah prisustvovao namazu na Braak sa Osmanom, r. Vratil i smo se sa Arefata skupa sa Abdullahom ibn Omerom, r. Ehu Hanife prenosi od Jahj a ibn Seida, od Enesa, r. U takvom stanju dunupluka, Poslanika bi zora zaticala to ne smeta za poetak posta tog dana, bi lo da je to uz ramazan i l i nafla post, van ramazana.

  CONAN THE ROLEPLAYING GAME - ATLANTEAN EDITION PDF

Arapi su koristi l i i zraze amida i sl. Tada j e Poslanik naredio da se ta hrana smakne i da se udijel i zatvorenicima. Iz ovih hadisa se zakljuuje da je zabranjeno farbanje kose u emu boju, osim u izuzetnim situacijama.

Ova napomena vai za sve predaje Ebu Hanite od nekog od ashaba, a takvi h predaja ima desetak u ovom Musnedu.

Napisao sam pismo Ehu Hanif u koj em sam ga pitao o bolesniku koj i odnnosi e ostao bez svijesti, kako e se sa nj im ponaati kada nastupi namasko vrijeme, pa mi je on pismeno odgovorio: Musned Ebu Hanife 1 05 koulju, niti almu, niti ogrta, niti arvale, niti kapulj au, niti odj eu koj u je dodiruo mi ris, veres i l i afran.

Tada ga Al ij a upita: To i j este, uostalom, vrl i na pametnih! Tako je postupao sa naflama a za farz namaze i vitre bi siao sa svoje jahalice.

Mladi odmosi je dao svoj u devu i on je doao do Poslanika, s. Sedi jedan od intimnni hadiskih eksperata u posljednj oj decenij i na ovim prostorima i da je doktorirao na prestinom i slamskom univerzitetu upravo iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti! Poslanikovom ummetu e bi ti ukazana mi lost na drugom svijetu a na ovome svijetu jedina kazna e im biti to e se meusobno udarati i ubijati pa e to biti razlogom opratanja njihovi h grijeha, ali e za to biti nagraeni oprostom na onom svijetu.

Meu takve velikane, svakako, spada Ebu Hanife, osoba jntimni intelektualne snage, izuzetne duhovne suptilnosti i posebnih karakternih crta. Onaj ovjek opet upita: Njemu pri pada ono to je pred nama i ono to je za nama, to je izmeu toga.

  ISO 7932 BACILLUS CEREUS PDF

Tada su muslimani plakali iz untimni losti prema Poslaniku, s. Neka je na tebe selam i spas, Allahov Poslanie, i Al l ahova mi lost i beriet.

Ramazanskog i Kurbanskog baj rama. On odgovori da je dunup neistna to mu Poslanik, s. Kada zavri sa umrom, neka pouri za mnom i ja u je saekati kod Batnilakabe. Meu takve velikane, svakako, spada Ebu Hanife, nrak vanredne intelektualne snage, izuzetne duhovne suptilnosti i posebnih karaktemih crta.

ZZ Poznato je da se to desi l o za vrijeme Oprosnog hada. On je htio da uvakuf cijel i svoj i metak u dobrotvore svrhe. Ebu Hanife prenosi od Ata’a, od Abdull aha ibn Abbasa, r.

Univerzitetska misao

Ovo je Se v da b int Zem’a, r. S obzirom da je ovaj ovjek prekrio ovaj propis Poslanik ga je na ova nain ukorio i upozorio ljude da to ubudue ne rade. Es-Subejj dalj e kae: Tada mu taj ovjek ree: Najvjerovatnije je to u prvoj, drugoj i treoj trei ni noikako se napomi nje u komentaru ovog hadisa.